KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Chcemy dołożyć wszelkich starań, by Wasze dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane zgodnie z prawem. Informujemy tym samym, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

W związku z tym przygotowaliśmy dla Was obowiązek informacyjny, w którym opisaliśmy, jak przetwarzamy Wasze dane i jakie prawa Wam przysługują.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aluron CMC Warta Zawiercie SA, ul. Blanowska 40, 42-400 Zawiercie, NIP: 649 230 95 09, REGON: 367894183, wpisaną do KRS pod nr 0000688817 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, tel.: (+48) 602 620 700, e-mail: klub@aluroncmc.pl, (dalej: „Administrator”)

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać mailowo za pośrednictwem adresu: rodo@aluroncmc.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży biletów i zgłoszenia ewentualnych reklamacji w okresie niezbędnym do zrealizowania tych celów oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  • przeprowadzania i realizacji transakcji oraz czynności związanych z obsługą Klienta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  • rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących produktów (podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W zależności od udzielonej zgody:

 • marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;

 • wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody.

Aluron CMC Warta Zawiercie SA przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez czas świadczenia poszczególnych usług oraz po ich zakończeniu. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania Pana/Pani danych osobowych, bierzemy pod uwagę charakter, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, wynikające z wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Aluron CMC Warta Zawiercie SA, którym Spółka powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w celu realizacji usług.

 2. Aluron CMC Warta Zawiercie SA zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Aluron CMC Warta Zawiercie SA dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy.

 8. Pana/Pani dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.