REGULAMIN

Responsive Image
Sektor B – Klub Kibica | Sektor 6 – Klub Kibica Gości

Regulamin korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze Aluron CMC Warta Zawiercie SA

Definicje


Organizator – Aluron CMC Warta Zawiercie SA z siedzibą w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 40, 42-400 ZAWIERCIE. NIP: 649-23-09-509, REGON 367894183, KRS 0000688817.
Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.
Serwis – elektroniczny system sprzedaży biletów na mecze piłki siatkowej mężczyzn Aluron CMC Warta Zawiercie.
Regulamin – regulamin elektronicznego systemu sprzedaży biletów na mecze piłki siatkowej mężczyzn Aluron CMC Warta Zawiercie.
Hala – OSiR II w Zawierciu, ul. Blanowska 40 lub Arena Sosnowiec, ArcelorMittal Park w Sosnowcu, ul. Zaruskiego 2.
Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na konkretny mecz piłki siatkowej mężczyzn Aluron CMC Warta Zawiercie.

&1
Postanowienia ogólne


Sprzedaż biletów prowadzi Aluron CMC Warta Zawiercie SA z siedzibą w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 40, 42-400 Zawiercie.
Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie Polskiej Ligi Siatkówki SA, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletów.
Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty. Za moment zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora.
Sprzedaż Biletów w Serwisie na konkretny mecz kończona jest w chwili rozpoczęcia meczu lub w momencie sprzedaży całej przydzielonej puli miejsc. Jeśli sprzedaż biletów kończona jest w innym terminie, wówczas termin ten jest wyraźnie zaznaczony w Serwisie.
Bilet wydrukowany w Serwisie lub pobrany na urządzenie mobilne okazuje się bezpośrednio przy wejściu do Hali, jeśli w Serwisie nie określono inaczej. Bilet umożliwia jednorazowe wejście wymienionej na bilecie liczbie osób.
Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.

&2
Proces zakupu


Proces zakupu Biletów w Systemie internetowym składa się z następujących kroków:
a) zalogowanie się do Systemu internetowego – bilety.aluroncmc.pl;
b) wybór interesującego Meczu (Meczów) z dostępnych na stronie;
c) wybór konkretnych miejsc z Hali;
d) kontynuowanie zakupów bądź przejście do koszyka, w którym można zobaczyć całe swoje zamówienie;
e) akceptacja zawartości koszyka i bezpośrednie logowanie do elektronicznego systemu płatności internetowych PayU;
f) dokonanie płatności;
g) potwierdzenie dokonania płatności i możliwość wydruku Biletu.
Po dokonaniu płatności w ramach jednego zamówienia nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów poprzez ponowną edycję zamówienia.
Bilet wydrukowany z Systemu internetowego okazuje się po wejściu do hali bezpośrednio osobom odpowiadającym za system sprawdzania biletów.
Bilet z Systemu internetowego powinien być wydrukowany na papierze białym lub o innym jasnym kolorze i gładkiej fakturze, celem odczytania zamieszczonego kodu kreskowego lub kodu QR przez skanery. Możliwe jest skanowanie kodów bezpośrednio z urządzeń mobilnych, jednak zaleca się posiadanie Biletu w formie papierowej.
Klub nie drukuje Biletów zakupionych w Systemie internetowym w kasie Hali przed Meczem.
Każda umowa sprzedaży Biletów rejestrowana jest w systemie informatycznym Klubu.
Rezerwacje Biletów w Systemie internetowym tracą ważność i są usuwane automatycznie po 30 minutach, jeśli zamówienie nie zostało opłacone.
Jedna osoba może zakupić maksymalnie 4 sztuki biletów / karnetów.

&3
Ochrona danych osobowych


Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem danych osobowych jest Aluron CMC Warta Zawiercie SA z siedzibą w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 40, 42-400 Zawiercie.
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, Administrator w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będzie przetwarzał takie dane jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego, numer paszportu, adres e-mail, adres IP, płeć, data urodzenia, wykształcenie, zajęcia, status rodziny, zainteresowania, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego, obsługi konta Użytkownika, dochodzenia ewentualnych roszczeń, sprzedaży Biletów i Karnetów, działań marketingowych świadczonych przez Administratora i zaufane podmioty współpracujące, odpowiedzi na pisma i wnioski, badania satysfakcji z proponowanych usług, prowadzenia statystyk i analiz, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane Użytkowników Serwisu bilety.aluroncmc.pl mogą być przekazywane pracownikom Serwisu, podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Serwis bilety.aluroncmc.pl działaniami realizowanymi w imieniu Serwisu, podmiotami uprawnionymi zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, firmom kurierskim, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym , którym zlecono prowadzenie postępowań.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Serwis bilety.aluroncmc.pl albo przetwarzający, z którym Serwis ściśle współpracuje. Administrator w takich przypadkach wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
Dane osobowe podawane w Serwisie bilety.aluroncmc.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi.
W celu realizacji umowy Serwis bilety.aluroncmc.pl ma prawo do przekazywania i przechowywania danych osobowych poza granicami kraju. Ochrona prywatności i prawo władz do dostępu do danych osobowych w tych krajach mogą być inne niż obowiązujące w kraju.
Dokonując zakupu Biletów i Karnetów znajdujących się w Serwisie bilety.aluroncmc.pl Użytkownik wyraża świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora i jego pracowników oraz podmioty współpracujące, które zawarły umowę powiernictwa z Administratorem w celu zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Administrator bez uzyskania świadomej zgody Użytkownika nie przetwarza i nie udostępnia osobom trzecim jego danych osobowych bądź adresowych. Wyjątek od tej reguły to sytuacja, w której Administrator zostanie zobligowany do udostępnienia danych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.
Każdy Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Serwis bilety.aluroncmc.pl każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Serwis ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdym momencie Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Serwis bilety.aluroncmc.pl zabezpieczony jest za pomocą m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji – SSL. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Serwis bilety.aluroncmc.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Dane osobowe przechowywane są przez Serwis bilety.aluroncmc.pl, dopóki są one potrzebne do realizacji i celów wynikłych z zawartej umowy. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy od przepisów prawa (w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami), okresu który jest niezbędny do ochrony interesów Serwisu (np. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu), okresu na jaki została udzielona zgoda wynika on (do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę),
Serwis bilety.aluroncmc.pl profiluje przy pomocy zautomatyzowanych systemów w oparciu o przetwarzane dane osobowe, w szczególności wiek, płeć, zainteresowanie, wykształcenie, informacje pozyskane za pomocą plików cookies, w tym dane o lokalizacji. Profilowanie ma wpływ na oferty marketingowe jakie Użytkownik będzie otrzymywał dostosowane do jego profilu.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@aluroncmc.pl. Drogą elektroniczną Użytkownik Serwisu bilety.aluroncmc.pl może składać oświadczenia dotyczące jego danych osobowych tj. wglądu, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.

&5
Odstąpienie od umowy


W przypadku odwołania imprezy zakup biletów automatycznie uznaje się za unieważniony. Kasa Aluron CMC Warta Zawiercie zwraca w całości należność uiszczoną za bilety.
Można także odstąpić od zakupu biletów zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

&6
Zwroty i reklamacje dotyczące biletów


Nabywca Biletu ma prawo do zwrotu Biletu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych w Hali/Klubie:
a) zwrot Biletu bez podania przyczyny zwrotu możliwy jest w ciągu 7 dni zaczynając od dnia dokonania zakupu Biletu;
b) zwrot możliwy jest wyłącznie w miejscu jego zakupu;
c) warunkiem dokonania zwrotu Biletu jest posiadanie paragonu fiskalnego;
d) zwrot ceny Biletu następuje wyłącznie w formie identycznej do tej, w jakiej dokonano płatności.
Zasady dotyczące zwrotu Biletów zakupionych w Systemie internetowym:
a) odstąpienie od umowy i zwrot Biletu zakupionego w Systemie Internetowym jest możliwe tylko w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klubu, Mecz został odwołany bądź nastąpiła zmiana terminu lub miejsca jego rozegrania albo też w następstwie uznania reklamacji Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego;
b) poza przypadkami wskazanymi w ust. 2, prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet lub Karnet zakupiony w Systemie internetowym zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. poz. 827), nie przysługuje Nabywcy, jeżeli oznaczony został dzień Meczu, na który zakupiony jest Bilet lub w przypadku Karnetu – jeżeli oznaczony został okres obejmujący sezon lub rundę rozgrywek, na który zakupiony jest Karnet;
c) oświadczenie o odstąpieniu należy doręczyć w terminie do 7 dni od daty Meczu wskazanej na Bilecie na adres Klubu lub na adres poczty elektronicznej: klub@aluroncmc.pl;
d) odpowiedź na reklamacje, o których mowa w ust. 1 kierowana będzie do Użytkownika w formie mailowej na adres mailowy podany przez Użytkownika w Systemie internetowym. Klub nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane adresy poczty elektronicznej.
Nabywcy Biletów, którzy stracili możliwość udziału w imprezach masowych organizowanych w Hali w przypadkach określonych w § 3. pkt 8, mają możliwość zwrotu Biletów zgodnie z trybem właściwym dla sposobu jego zakupu.
Nabywcy Biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez Nabywcę Biletu regulaminów.
Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione, zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu we wskazanym przez Klub miejscu lub terminie. W przypadku uczestnictwa w Meczu w zmienionym terminie lub miejscu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet.
Klub zawiadomi Użytkowników również na Stronie internetowej Klubu o odwołaniu Meczu, o zmianie terminu lub miejsca rozegrania Meczu, o możliwości dokonania zwrotu Biletów za Mecz, o zachowaniu ważności Biletu na zmieniony termin lub miejsce rozegrania Meczu, o zasadach rozliczenia lub innych świadczeniach dla posiadaczy Karnetów oraz o terminach na zawiadomienie Klubu na dokonanie przez Użytkownika stosownego wyboru uprawnień.
Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora Systemy Płatności zgodnie z zadami wskazanymi na stronie internetowej: www.payu.pl.
Reklamacje Użytkownika co do przebiegu procesu zakupu Biletów w Systemie internetowym bądź funkcjonowania Systemu internetowego mogą być składane:
a) pisemnie na adres Klubu w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z dopiskiem „REKLAMACJA”;
b) mailowo na adres poczty elektronicznej: klub@aluroncmc.pl w terminie do 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia z tytułem wiadomości „REKLAMACJA”.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) dane Użytkownika (imię, nazwisko, numer PESEL), zgodne z danymi w Systemie internetowym,
b) datę dokonania transakcji zakupu Biletu lub Karnetu oraz numer na Bilecie, której dotyczy reklamacja lub oznaczenie typu i numeru Karnetu, którego dotyczy reklamacja,
c) opis przedmiotu reklamacji,
d) adres mailowy do korespondencji.
Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Klub w terminie 14 dni od dnia otrzymania, o czym Użytkownik zostanie zawiadomiony na adres mailowy do korespondencji wskazany w reklamacji.

&7
Postanowienia końcowe


Korespondencja z Użytkownikiem będzie prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z tytułu błędnego podania adresu e-mail.
Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.